top of page

GLOBAL UNITALKS - 2020 年國際辯論賽

最終比賽結果

2020年12月27日(星期日)

全球氣候變化——“已解決:政府應優先考慮適應而不是緩解,以應對全球氣候變化”

陪審團選擇

團體

    

     

      

團體

    

     

    

觀眾選擇

亞軍

團體

     

bottom of page